Skip to main content

ACTIEVOORWAARDEN SNELLE SKILLS – PERSONEELSTRAININGEN HORECA

 

 1. ALGEMEEN

 

 • Toepasselijkheid
 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Coca-Cola European Partners Nederland B.V. (“Coca-Cola”), dat bekend staat onder de naam Snelle Skills incentives (hierna verder te noemen “actie”).
 • Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website snelleskills.nl, nadat de deelnemer een Personeelstraining Horeca heeft gedaan (hierna verder te noemen “site”).
 • Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Coca-Cola handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • De actie wordt georganiseerd door Coca-Cola ter promotie van haar personeelstrainingen door middel van het verstrekken van een aantal prijzen aan de winnaars van de actie. Coca-Cola is gevestigd aan de Marten Meesweg 25J, 3068 AV te Rotterdam.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

 1. DE ACTIE

 

 • Specificatie actie
  • De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de site. Een deelnemer kan besluiten deel te nemen aan de actie nadat hij of zij een Personeelstraining Horeca heeft afgerond.
  • De actie loopt van 18 februari 2020 tot 31 december 2020. In de even weken maken deelnemers kans op een Coca-Cola branded trui, Coca-Cola branded sokken, een Coca-Cola branded draadloze oplader of een Coca-Cola branded sporttas. In de oneven weken maken deelnemers kans op twee bioscoop- of andere leisuretickets (er kunnen geen rechten worden ontleend aan de invulling hiervan). De waarde van individuele prijzen variëren van €5,- tot en met €20,-. De totale prijzenpot heeft een waarde van EUR maximaal €4.500. Coca-Cola zal de eventueel door de winnaars van de actie verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
  • Deelnemers die een score van mimimaal 80% hebben behaald met een training en die het deelnameformulier volledig en correct invullen en hun gegevens aan Coca-Cola verstrekken, maken kans op de in artikel 2.1.2 genoemde prijzen.

 

 • Deelname
  • Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland en met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.
  • Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie slechts éénmaal deelnemen aan deze actie. Deelnemer ontvangt een automatisch gegenereerde bevestiging van de deelname per e-mail.
  • Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.
  • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:
 1. Medewerkers van Coca-Cola;
 2. Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
  • Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

 

 • Bescherming persoonsgegevens
  • Teneinde deelname aan de actie mogelijk te maken, heeft Coca-Cola het e-mailadres, de naam en plaats van de horecazaak van de deelnemer alsook de resultaten van de gevolgde Personeelstraining Horeca nodig. Alleen de werknemers van Coca-Cola die direct betrokken zijn bij de organisatie van deze actie hebben toegang tot de gegevens van de deelnemers.
  • De gegevens die Coca-Cola in het kader van deze actie (deelname aan de actie alsmede gebruik naam en foto winnaar op social media) verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Coca-Cola en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.3.2 genoemd worden gebruikt. Coca_Cola kan bij de verwerking gebruik maken van derden die de persoonsgegevens namens Coca-Cola verwerken.
  • Coca-Cola zal de persoonsgegevens van de deelnemers niet langer zal bewaren dan nodig is voor deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen binnen één maand na afloop van de actie worden verwijderd.
  • Deelnemers die hun rechten als betrokkene willen uitoefenen (toegang tot gegevens, rectificatie, wissen of beperken, intrekken van toestemming, dataportabiliteit, etc.), kunnen hun verzoek hiertoe sturen aan Coca-Cola in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (privacy@ccep.com).
  • Indien Coca-Cola niet handelt conform de toepasselijke wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens kan een deelnemer een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

 • Vaststelling van de winnaars
  • Vanuit alle door Coca-Cola ontvangen en volledig ingevulde deelnameformulieren worden winnaars willekeurig getrokken (loting) uit de deelnemers die een score van minimaal 80% hebben behaald met de training. Gedurende de even weken vinden er 10 trekkingen plaats, gedurende de oneven weken 5 trekkingen.
  • Coca-Cola zal enkel de winnaars binnen twee dagen na de trekking per e-mail informeren. Winnaars worden tevens kenbaar gemaakt op de site. Overige deelnemers ontvangen geen bericht, tenzij zij hier schriftelijk om verzoeken.
  • Voor eventuele minderjarige winnaars die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de ouders of voogd eveneens toestemming te verlenen voor het verstrekken van de prijs aan deze deelnemer.
  • Prijzen worden enkel verstrekt aan de winnaars en worden niet aan derden overgedragen.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

 • Aansprakelijkheid Coca-Cola
  • Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Coca-Cola garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
  • Coca-Cola is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. Coca-Cola geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

 

 • Aansprakelijkheid derden
  • Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van Coca-Cola cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

 

 • Voorbehoud
  • Coca-Cola behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
 1. a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
 2. b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
 3. c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

 

 • Vragen en klachten
  • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar cocacolanl@coca-cola.com of telefonisch worden ingediend via 0800-26222652 (vaste lijn) – 0900-26222652 (mobiel).

 

 • Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.